WPML not installed and activated.

Perdami Cabang D.I. Yogyakarta

Dr. Agus Supartoto, SpM(K)
Ketua

Dr. Angela Nurini Agni, SpM(K).M.Kes
Wakil Ketua

Dr.Tri Wahyu Widayanti,SpM(K).M.Kes
Sekretaris

Dr. Firman Setya Wardhana,SpM.M.Kes
Bendahara

Seksi Ilmiah
Prof.Dr. Wasisdi Gunawan,SpM(K).M.Kes
Dr. Eva Revana, SpM. MSc
Dr. PurjantoTepo Utomo, SpM(K)
Dr. Rastri Paramita, SpM
Dr. Supanji, SpM. M.Kes. PhD

Seksi Pengabdian Masyarakat

Penaggung Jawab
Prof. Dr. Suhardjo SU, SpM(K)
Dr. TatangTalka Gani, SpM
Dr. Edy Wibowo, SpM. MPH
Dr. Supanji, SpM.M.Kes.PhD

Seksi Kesejahteraan
Dr Siti Sundari,SpM.M.Kes
Dr. Sagung Gede Indrawati,SpM

BPK
Dr. Retno Ekantini, SpM(K). M.Kes

DKEK
Dr. R. Haryo Yudono,SpM.MSc